Oneens met het UWV?


Lees verder

Xs2more.
Startpunt voor een nieuw begin.

Oneens met het UWV

  Contact?

  Xs2more
  Postbus 200
  1800 AE Alkmaar
  T: 088- 700 7750
  E: info@xs2more.nl

  Werkwijze

  Heeft uw werknemer vanuit een eerdere periode een (gedeeltelijke) WAO-uitkering of is de WAO-uitkering in de afgelopen vijf jaar bij verbetering van het functioneren gestopt, dan kan er opnieuw een beroep op de WAO worden gedaan indien er sprake is van ziekte en daaruit voortkomende beperkingen in het functioneren. Er moet dan wel aan speciale voorwaarden worden voldaan.

  Soms kan een WAO-uitkering al vier weken na het ontstaan van de beperkingen in het functioneren ingaan. Dat kan u als werkgever dus honderd weken loondoorbetalingsplicht schelen. Een goede reden om elke WAO beslissing van het UWV kritisch te onderzoeken.

  Meestal is met een uur dossierstudie al uit te maken of het zin heeft een WAO (ophoging) aan te vragen of bezwaar te maken in het kader van de WAO. Xs2more begrijpt dat u als werkgever op dit vlak de kennis en kunde mist. Graag vullen wij die aan. Xs2more kan u ondersteunen bij de aanvraag van een ophoging van de WAO. Maar Xs2more kan u ook steunen in een bezwaarzaak. Samen met u kijkt Xs2more eerst of er naar inschatting een resultaat gehaald kan worden. Oftewel of er geld te besparen valt. Als de indruk bestaat dat de kosten opwegen tegen de besparing die te verwachten is, dan wordt het advies gegeven bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van het UWV. Xs2more neemt u in dat geval mee door de procedure en neemt voor u het onderzoek, de onderbouwing van het bezwaarschrift en de vertegenwoordiging in bezwaar uit handen. Xs2more geeft u daarmee een maximale kans op succes.

  Heeft u al bezwaar gevoerd en is de uitkomst niet naar wens, of eindigt een bezwaar van Xs2more in een voor u niet acceptabele beslissing dan is beroep mogelijk bij de onafhankelijke rechter. Xs2more kan u daarbij vertegenwoordigen in de rechtbank. Niet alleen goedkoper dan een advocaat, maar inhoudelijk ook beter. Want Xs2more combineert, in tegenstelling tot uw advocaat, medische kennis, kennis van het sociaal recht en kennis van verzekeringsgeneeskundige protocollen. Xs2more geeft u als werkgever een maximale kans op resultaat.

  Met de invoering van de WIA heeft de overheid werkgevers een worst voorgehouden. Een worst die aantrekkelijk leek als het ging om de uitstroom naar IVA. Iedereen die duurzaam arbeidsongeschikt bleek zou buiten het risico van de werkgever vallen. Een worst die aantrekkelijk leek op de beperking van de instroom in de WGA. Met een eigen risico van 35% loonverlies zouden veel mensen buiten de boot van de arbeidsongeschiktheidsuitkering vallen. Een dusdanig aantrekkelijke worst dat veel werkgevers besloten eigen risicodrager te worden voor de WGA. En dat is duur gebleken.

  Feitelijk heeft de invoering van de WIA voor veel werkgevers betekend dat zij direct (als eigen risicodrager) dan wel indirect (via premieverhoging) verantwoordelijk zijn van 12 jaar loondoorbetalingsplicht bij het ontstaan van arbeidsongeschiktheid. Twee jaar loondoorbetalingsplicht als wachttijd voor de WIA en tien jaar in de WGA bij toekennen uitkering. Een niet te overzien risico dat menig bedrijf veel geld kost. Het is dan ook zinvol iedere WGA zaak, nieuw en lopend, goed tegen het licht te houden. Vaak is er veel geld te besparen door alleen al naar dossiers te kijken.

  Xs2more begrijpt dat u als werkgever op dit vlak de kennis en kunde mist. Graag vullen wij die aan. Samen met u kijkt Xs2more eerst of er naar inschatting een resultaat gehaald kan worden. Oftewel of er geld te besparen valt. Als de indruk bestaat dat de kosten opwegen tegen de besparing die te verwachten is, dan wordt het advies gegeven bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van het UWV. Dit kan zowel bij nieuwe instroom als bij lopende zaken. Xs2more neemt u in dat geval mee door de procedure en neemt voor u het onderzoek, de onderbouwing van het bezwaarschrift en de vertegenwoordiging in bezwaar uit handen. Xs2more geeft u daarmee een maximale kans op succes.

  Heeft u al bezwaar gevoerd en is de uitkomst niet naar wens, of eindigt een bezwaar van Xs2more in een voor u niet acceptabele beslissing dan is beroep mogelijk bij de onafhankelijke rechter. Xs2more kan u daarbij vertegenwoordigen in de rechtbank. Niet alleen goedkoper dan een advocaat, maar inhoudelijk ook beter. Want Xs2more combineert, in tegenstelling tot uw advocaat, medische kennis, kennis van het sociaal recht en kennis van verzekeringsgeneeskundige protocollen. Xs2more geeft u als werkgever een maximale kans op resultaat.

  Xs2more kan u ook ondersteunen door het onderzoeken van lopende WGA dossiers. Met een zogenaamde WIA scopie van het dossier toetst Xs2more of het er kans van slagen is om bij een herbeoordeling een ander resultaat te behalen. In ongeveer 40% van de lopende dossiers valt besparing te halen omdat de uitkering verlaagd kan worden of door het toekennen van een IVA-uitkering. Vaak levert dit een besparing op van tienduizenden euro’s per geval. Soms loopt de besparing zelfs in de honderdduizenden euro’s. En vaak zijn de succes dossier op voorhand te screenen. Ofwel, met een minimum aan kosten een maximaal resultaat.

  Sinds 1 januari 2014 bent u als werkgever niet alleen verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van de mensen die bij u in dienst zijn. U bent, via een verhoging van uw werkgeverspremie, ook verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan omdat hun contract eindigt. De kosten daarvan kunnen flink oplopen. Een instroom in de Ziektewet kost u al snel duizenden euro’s per jaar.

  Vaak is de premieverhoging die u als werkgever opgelegd krijgt niet terecht. Bijvoorbeeld omdat het UWV de werknemer niet optimaal begeleid en gere-integreerd heeft. Maar ook omdat de premie gewoonweg verkeerd is berekend. Alle reden om alert te zijn bij de ontvangst van uw ZW flex premie opgave. Maar ook alle reden om in te grijpen zodra u weet heeft van de instroom in de Ziektewet van een werknemer.

  Xs2more begrijpt dat u als werkgever op dit vlak de kennis en kunde mist. Graag vullen wij die aan. Samen met u kijken we eerst of er naar inschatting een resultaat gehaald kan worden. Oftewel of er geld te besparen valt. Als de indruk bestaat dat de kosten opwegen tegen de besparing die te verwachten is, dan wordt het advies gegeven bezwaar aan te tekenen tegen een beschikking van de Belastingdienst (ZW flex premie) of een begeleiding van uw ex-werknemer door het UWV. Xs2more neemt u in dat geval mee door de procedure en neemt voor u het onderzoek, de onderbouwing van het bezwaarschrift en de vertegenwoordiging in bezwaar uit handen. Xs2more geeft u daarmee een maximale kans op succes.

  Heeft u al bezwaar gevoerd en is de uitkomst niet naar wens, of eindigt een bezwaar van Xs2more in een voor u niet acceptabele beslissing dan is beroep mogelijk bij de onafhankelijke rechter. Xs2more kan u daarbij vertegenwoordigen in de rechtbank. Niet alleen goedkoper dan een advocaat, maar inhoudelijk ook beter. Want Xs2more combineert, in tegenstelling tot uw advocaat, medische kennis, kennis van het sociaal recht en kennis van verzekeringsgeneeskundige protocollen. Xs2more geeft u als werkgever een maximale kans op resultaat.
  Let op: ook al is uw zieke werknemer tijdelijk in dienst, u moet wel aan uw re-integratieverplichtingen voldoen. Als het UWV vindt dat u daarin bent tekort geschoten, kan het UWV de kosten van de ziektewetuitkering op uw verhalen.

  Wat u als werkgever moet weten over wanneer u het oneens bent met het UWV

  Als werkgever bent u verantwoordelijk uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid twee jaar lang tenminste 140 procent van het loon door te betalen. En u hoort deze werknemer te re-integreren in passend werk indien hij niet kan terugkeren in het eigen werk. Blijft deze werknemer 104 weken arbeidsongeschikt dan toetst het UWV achteraf of u voldoende inspanningen hebt geleverd. Helaas concludeert het UWV nogal eens dat de inspanningen onvoldoende waren. De WIA-beoordeling wordt dan uitgesteld en de werkgever krijgt een loonsanctie opgelegd: de loondoorbetalingsplicht wordt verlengd met maximaal 52 weken. U kunt als werkgever bezwaar indienen. Xs2more kan voor u onderzoeken of er aanknopingspunten zijn voor bezwaar. We kunnen u ook helpen met het herstel van de gebreken om de loonsanctie te bekorten.

  Is de hobbel van de re-integratietoets genomen, dan kan het gebeuren dat het UWV oordeelt dat uw werknemer recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat kost u als werkgever opnieuw geld. Omdat u eigen risicodrager bent voor de WGA of omdat de premie voor de WGA stijgt. Xs2more kan met u meedenken om na te gaan of het wel terecht is dat die kosten bij u terecht komen. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer ten onrechte in de klasse 80-100% valt, terwijl hij in aanmerking zou moeten komen voor een IVA-uitkering. Dat scheelt u een hoop geld, want die uitkering wordt niet aan u doorbelast. Of de verhoging van de WIA-premie is onjuist berekend waardoor u teveel betaalt. Ook daartegen kunt u bezwaar maken.

  Al met al loopt u als werkgever ook na het einde van uw loondoorbetalingsplicht grote financiële risico’s. Risico’s die u niet zelf kunt overzien. Risico’s die maken dat u eigenlijk elke beoordeling van het UWV (of het nu WIA, WAO, WAJONG, of Ziektewet betreft) tegen het licht zou moeten laten houden. Niet om standaard bezwaar aan te tekenen. Wel om te bezien of bezwaar zinvol is.

  Xs2more beoordeelt gratis voor u of er in bezwaar iets te winnen valt bij uw beslissing. Gratis op voorwaarde dat een eventuele bezwaarzaak door Xs2more mag worden gevoerd. Adviseert Xs2more bezwaar en kiest u er voor u elders te laten ondersteunen dan wel geen bezwaarzaak aan te spannen dan betaalt u een vergoeding van slechts 140 euro ex btw voor ons advies.

  U kunt een jurist inschakelen voor het voeren van bezwaar, maar de keus voor een arts is meestal beter. Het zijn namelijk vaak de medische gegevens die u moet aanvechten en niet de juridische. Medische gegevens aanvechten kan prima, maar u kunt dat niet alleen. U mag zich in deze zaken door een medicus laten vertegenwoordigen. Xs2more kan u daar uitstekend bij helpen. Wij halen resultaten die vele malen zijn beter dan die van de meeste advocaten. Xs2more ondersteunt u ook als het tot een beroep komt. Niet alleen met een beroepsschrift, maar ook met de vertegenwoordiging in de rechtbank.

  “Samenwerking verloopt prettig. Er worden goede en gedegen resultaten geleverd. Xs2more werk prettig, vertegenwoordigt de belangen van werkgever en werknemer goed.”

  “Helder en duidelijk in verwachtingen en communicatie, prettige samenwerking en inhoudelijk sterk.”

  “Ik vind Xs2more een professionele organisatie die kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan.”

  “De kwaliteit en begeleiding is aanzienlijk hoger dan voorgaande organisaties waar wij gebruik van maakten.”

  “Professioneel, adequaat en plezierige samenwerking”

  “We hebben samen in een hele korte tijd bereikt wat we graag wilden. Nieuw werk gevonden!”

  “Betrouwbaar, duidelijk, situatie goed kunnen aanvoelen. Voelde mij geen cliënt, maar meer een samenwerkende partner wat de situatie positief heeft doen uitpakken.”

  “Ik ben objectief behandeld en er is veel persoonlijke aandacht voor mij geweest. Mijn contactpersoon is bekwaam en weet waar zij het over heeft.”

  “Zeer tevreden over deze dienstverlening. Verliep heel duidelijk en gestructureerd. Begrip voor mijn situatie. Gewoon heel prettig.”

  “Zeer begripvol en alles in het werk gesteld om mij zoveel mogelijk te helpen met alles wat nodig was.”

  “Heb veel geleerd, ze legde alles zo goed mogelijk uit aan mij, voelde me erg op me gemak bij haar, ze hield goed rekening met mijn gevoelens, kreeg complimenten over mijn goede prestaties, dat motiveerde me heel erg. Ze heeft me erg goed geholpen hoe ik moet reageren op vacatures en solliciteren. Na elk bezoek bij Xs2more ging ik met trots gevoel naar huis.”

  Heeft u interesse in onze diensten of meer weten?