Privacy

Privacyverklaring Xs2more
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Xs2more, Bijlestaal 42k, 1721 PW Broek op Langedijk. Functionaris gegevensbescherming is Erica van As, 088-7007750

Xs2more verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website (contactformulier), email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (onze opdrachtgevers) in het kader van onze dienstverlening.

Dataminimalisatie
Xs2more verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Reikwijdte
Deze verklaring is van toepassing op alle categorieën van personen waarvoor Xs2more persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens
Xs2more verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • geslacht
 • geboortedatum
 • inhoud van communicatie
 • gezondheidsgegevens
 • personeelsgegevens
 • BSN

Doeleinden
Xs2more verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact
 • uitvoering geven aan overeenkomsten
 • een goede en efficiënte dienstverlening
 • het verrichten van administratieve handelingen
 • verbetering van de dienstverlening
 • facturering
 • salarisadministratie
 • nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Xs2more persoonsgegevens uitwisselen. Xs2more kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT- leveranciers van onze website en onze digitale systemen. Omdat Xs2more Blik op werk certificaathouder is, is Xs2more verplicht mee te werken aan onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Xs2more aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Xs2more zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Xs2more zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Xs2more zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Toegang
Xs2more heeft de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, opgenomen in een verwerkingsregister. In dit register is vastgelegd wie geautoriseerd is om toegang te krijgen tot deze gegevens. Desgewenst kunt u uw adviseur vragen om inzage in dit register. Toegang tot de gegevens is beveiligd met dubbele verificatieprocedures.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Xs2more passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Uw rechten
U heeft het recht om Xs2more een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Aan het uitoefenen van uw recht zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u uiterlijk binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt ook vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens of Xs2more verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Xs2more BV, Bijlestaal 42k 1721 PW Broek op Langedijk
088 – 7007750 | info@xs2more.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Xs2more, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Xs2more kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.